Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2011

Już w sprzedaży!

Rankingi 2008

Szkoły wyższe

Rankingi 2007

Szkoły wyższe
Serwis Licea i Technika 2010
The file ///licea/baza_2011/woj_razem.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Metodologia Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimazjalnych 2011 Drukuj Poleć znajomemu

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu szkoły ponadgimnazjalne w Polsce są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce.

Sukcesy w olimpiadach 30%


W rankingu zostały uwzględnione wyniki 35 ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, tematycznych i zawodowych (znajdujących się w rejestrze Ministerstwa Edukacji Narodowej i współfinansowanych przez MEN), które zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2009/2010.

Metoda obliczania tego kryterium w stosunku do lat ubiegłych nie uległa zmianie. Pozycja szkoły jest proporcjonalna do liczby finalistów olimpiad oraz liczby laureatów z wagą równą 2. Dodatkowo algorytm uwzględnia liczbę olimpiad, w których dana szkoła brała udział, a całość odnoszona jest do liczby uczniów w danej szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych   30%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej – odpowiednio dla liceów ogólnokształcących i techników. Wskaźnik rankingowy został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych.

Matura z przedmiotów dodatkowych  30%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej – odpowiednio dla liceów ogólnokształcących i techników. Wartość względna dla każdego przedmiotu została przemnożona przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, a suma tak uzyskanych współczynników została odniesiona do liczby wszystkich maturzystów, dając w ten sposób wskaźnik rankingowy w tym kryterium.

Uwaga: W obu kryteriach maturalnych ranking uwzględnia szkoły, w których zdawało maturę w maju 2010 r. więcej niż 12 maturzystów. Brano pod uwagę wyniki matury pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym (dla szkół dwujęzycznych dodatkowo w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języków obcych na poziomie dwujęzycznym z wagą 4/3, jednak wyniki te nie są w szczegółach prezentowane ze względu na niewielką liczbę takich szkół w skali ogólnopolskiej). W tabelach prezentujących wyniki w podrankingach maturalnych, ze względu na ograniczone miejsce publikacji, zaprezentowaliśmy jedynie szczegółowe wyniki z wybranych przedmiotów.

Opinia akademicka  10%

Prestiż szkoły ponadgimnazjalnej wśród kadry akademickiej jest istotnym wskaźnikiem jakości szkoły, odzwierciedlającym zarówno poziom przygotowania absolwentów, jak i wyposażenie ich przez szkołę w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania stresów – co ma, między innymi, bezpośredni wpływ na utrzymanie się na studiach i terminowość ich ukończenia.

Dane do tego kryterium zostały uzyskane w wyniku przeprowadzonego w grudniu 2010, drogą internetową, ogólnopolskiego badania ankietowego wśród prawie 1,5 tys. przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich wszystkich polskich uczelni akademickich (publicznych i niepublicznych).


Uwaga: W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskała najlepszą pozycję rankingową. Szkoła, która w danym kryterium otrzymała najlepszą ocenę, uzyskiwała wynik równy 100. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.