Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2011

Już w sprzedaży!

Rankingi 2008

Szkoły wyższe

Rankingi 2007

Szkoły wyższe
Serwis Licea i Technika 2010
The file ///licea/baza_2011/woj_razem.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Metodologia rankingu maturalnego Drukuj Poleć znajomemu

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2010 r. zdawało więcej niż 12 maturzystów. Brano w nim pod uwagę wyniki matury pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dla szkół dwujęzycznych dodatkowo w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym z wagą 4/3, jednak wyniki te nie są w szczegółach prezentowane ze względu na niewielką liczbę takich szkół w skali ogólnopolskiej.

W tabelach prezentujących wyniki w podrankingach maturalnych, ze względu na ograniczoną objętość publikacji, przedstawiliśmy jedynie szczegółowe wyniki z wybranych przedmiotów, tych, które były najczęściej wybierane przez maturzystów.

Warto zauważyć, że wśród szkół ponadgimnazjalnych w Polsce jest również grupa szkół z maturą międzynarodową, która w tym rankingu nie została uwzględniona. Może być to znaczący procent maturzystów, jak w przypadku III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, gdzie maturę międzynarodową zdawało ok. 20 proc. uczniów. Kapituła rankingu nie znalazła jednak jeszcze obiektywnej formuły porównania wartości matury międzynarodowej i polskiej, dlatego aspekt ten będzie przedmiotem dalszych prac, z możliwością uwzględnienia wyników matury międzynarodowej w kolejnych edycjach rankingu np. publikując oddzielny podranking takich szkół.

Wynik matury z  przedmiotów obowiązkowych        50 proc.

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów, osobno dla liceów ogólnokształcących i techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik rankingowy został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Wynik matury z przedmiotów dodatkowych            50 proc.

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów z wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów, osobno dla liceów ogólnokształcących i techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskany w ten sposób współczynnik mnożony jest przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Łączny współczynnik rankingowy dla przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma współczynnika dla poziomu podstawowego oraz współczynnika dla poziomu rozszerzonego z wagą 2.