Matura 2013
Matura z matematyki od A do Z Drukuj Poleć znajomemu

Matura z matematyki 2010Arystoteles (bo przecież porządny leksykon musi zacząć się od Arystotelesa) powiedział, że matematyka jest miarą wszystkiego. Od 2010 roku słowa te nabrały nowego sensu - matematyka stała się miarą dojrzałości.

Egzamin z matematyki jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą legitymować się świadectwem poświadczającym zdanie egzaminu maturalnego. Specjalnie dla Was zebraliśmy fakty, plotki i domysły o matematyce na maturze.

Bojkotować matematykę?
Już Hugo Steinhaus, zmarły przed trzydziestu pięciu laty polski matematyk, który nie dożył największego skoku cywilizacyjnego naszych czasów, czyli komputerów, telefonii bezprzewodowej i transmisji satelitarnych, twierdził, że kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę. Jeśli zatem chcemy, aby Polska była konkurencyjna wobec innych, musimy szanować i podkreślać znaczenie elementarnego wykształcenia matematycznego od początku ścieżki edukacyjnej każdego młodego człowieka. Obok wszystkim znanego, lecz mimo to kontrowersyjnego hasła Matematyka królową nauk, pojawiło się nowe:
Matematyka królową sukcesu. Co ciekawe drugie hasło - stosunkowo nowe - nie wzbudza niczyich kontrowersji.

Czy matematyka przyda się tylko tym, którzy wybierają się na kierunki techniczne?
Absolutnie nie tylko! Jak powiedział Galileusz: Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. Jeśli więc chcemy zrozumieć otaczający nasz świat, warto najpierw spróbować zrozumieć matematykę. To dzięki matematyce z chaosu wyłania się uporządkowany obraz całości.

Do czego humaniście potrzebna jest matematyka?
Niezależnie od wykształcenia i piastowanych posad, każdy człowiek - także humanista - musi kiedyś przeliczyć procenty oferowanego przez bank kredytu na złotówki, wyliczyć nowy metraż mieszkania, gdy chce przestawić ściany czy umieć odmierzyć 3 litra mleka, żeby upiec ciasto. Znajomość algorytmów, wzorów oraz języka matematyki - wspomoże słuszne i praktyczne rozwiązania praktyczne.
Logika matematyczna jest uniwersalnym narzędziem komunikowania się w różnych sytuacjach życia codziennego.

Egzamin maturalny
jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. 
Jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych.


Kiedy egzamin jest zdany
Jeżeli zdający z każdego z trzech obowiązkowych przedmiotów (w przypadku języków zarówno w części ustnej, jak i pisemnej), zdawanych na poziomie podstawowym uzyskał minimum 30% punktów możliwych do uzyskania za dany egzamin.
Egzamin uważa się za niezdany jeżeli: zdający z któregokolwiek egzaminu obowiązkowego,  w części ustnej lub pisemnej, otrzymał mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania
na zadeklarowanym poziomie; w trakcie egzaminu stwierdzono, że zdający pracuje niesamodzielnie i jego egzamin został przerwany i unieważniony; w trakcie sprawdzania prac egzaminator stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych i unieważniono egzamin.


Priorytety
W powtórzeniach są zadania testowe wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedź z czterech podanych jest poprawna). Dobrze, jeśli specjalne lekcje poświęcane będą strategiom rozwiązywania tego typu zadań. Liczą się w nich bowiem pewne niematematyczne umiejętności. Sukces w rozwiązywaniu zadań zamkniętych gwarantuje zdanie całej matury.

Standardy wymagań egzaminacyjnych
Wydobywają na plan pierwszy podstawowe cele kształcenia uczniów w zakresie matematyki: umiejętność modelowania, myślenia strategicznego i rozumowania. Matematyki uczymy po to, by uczeń nauczył się rozumować, planować strategię itp., a nie wyłącznie po to, by umiał rozwiązać równanie kwadratowe lub nierówność. Taki sposób formułowania wymagań jest obecnie powszechnie przyjęty w świecie, zarówno przez systemy egzaminacyjne, jak i przez międzynarodowe badania porównawcze, np. badania OECD PISA.

Warto
Zainteresować się dodatkowymi godzinami matematyki przewidzianymi w planie lekcji, na zajęciach wyrównawczych lub zajęciach o charakterze kursu przygotowującego do matury, jeśli szkoła oferuje takie lekcje. Rozejrzyj się - powtórzenia, kursy, itp. oferują też uczelnie. Warto skorzystać.

Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych

 1. Zadania otwarte w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają i oceniają egzaminatorzy powołani przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 2. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju.
 3. Egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na:
  - poprawność merytoryczną rozwiązań,
  - kompletność prezentacji rozwiązań zadań - wykonanie cząstkowych obliczeń,
  - przedstawienie sposobu rozumowania.
 4. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Komentarze, nawet poprawne, nie mające związku z poleceniem nie podlegają ocenianiu.
 5. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzaminator nie przyznaje punktów.
 6. Za całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, przyznaje się maksymalną liczbę punktów.
 7. Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.
 8. Zdający zdał egzamin maturalny z matematyki, jeżeli otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego.
 9. Wynik egzaminu maturalnego z matematyki ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
Lubię to!